CTO Nikolai Guzakov’s interview to the “MediaMetriсs” radio